SWEDEX

Vill du visa att du har kunskaper i svenska? Swedex testet ger dig möjlighet att göra det!

Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk framtaget av Folkuniversitetet. Testet kan tas av alla, från 14 år och uppåt, som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk, Europarådets nivåskala för språkinlärning. Från 2011 kan man ta testet på tre olika nivåer: A2, B1 och B2. Swedex kan tas oberoende av hur man har lärt sig svenska och är erkänt av Svenska institutet.

Swedex testar praktiskt användbara kunskaper inom alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva. Ett Swedexcertifikat är en värdehandling som dokumenterar denna färdighet och öppnar därför för både rättvisare bedömning vid rekrytering och kvalitetssäkring inom många skilda verksamheter.

Vi erbjuder möjligheter att ta testet på A2 och B1 nivå på Svenska Skolan i Los Angeles. Vänligen kontakta oss för mer information!
(Information om testet finns även på www.folkuniversitetet.se)

Swedish School of Los Angeles